ESO

L’Escola Barcanova és un centre concertat pel Departament d’Educació que imparteix l’Educació Secundària Obligatòria Modificada i PFI d’activitats agropecuàries i de cuina i restauració.

Donades les característiques del nostre alumnat vam modificar el Currículum de secundària a les seves necessitats educatives específiques. D’aquesta manera s’han adaptat tots els continguts de les àrees de coneixement i s’ha substituït l’àrea de tecnologia del Currículum per continguts professionalitzadors de jardineria. Així doncs, els nostres alumnes cursen assignatures com tècniques de jardineria, nomenclatura, acompanyades d’activitats pràctiques.

Cal destacar també l’inclusió a segon cicle d’un taller d’enquadernació per treballar els hàbits laborals dels alumnes.

Partint d’aquest Currículum, l’escola també és sensible a les necessitats del medi ambient i participem en el projecte d’Escoles Verdes (en tenim l’acreditació des del 2002) i hem creat un crèdit de medi ambient.

Per altra banda i dins de l’àrea de comunicació i llenguatge, els nostres alumnes també tenen la possibilitat de realitzar l’assignatura d’educació en comunicació de mitjans àudio visuals i d’anglès.

Cal destacar també la introducció de l’hípica com a activitat programada en tots els cursos per afavorir el desenvolupament personal, social i físic dels nostres alumnes.

formacio-eso-hipica-taio

formacio-cursos-eso-hipica-taio

formacio-eso-hipica-taio-3

formacio-eso-hipica-taio-4

PRIMER CICLE

Els objectius desenvolupats durant aquests dos cursos del primer cicle han de ser un reforçament de la base teòrica que ja duien els alumnes, així com un aprofundiment d’aquells temes que considerem bàsics per a la seva formació.

La base de la nostra formació és el Curriculum de la Secundària Obligatòria (ESO) però intentem donar una formació el més adaptada possible a les necessitats específiques dels nostres alumnes modificant els continguts per apropopar-los a la realitat de cada alumne.

Cal destacar la introducció de la Jardineria, dintre de l’ àrea de tecnologia, com a contingut professionalitzador. Per fer aquesta presa de contacte amb aquest àmbit disposem de grans zones ajardinades on els alumnes aprenen les primeres tècniques que els ajudaràn a desenvolupar la seva activitat com a jardiners. També disposem d’hivernacles per desenvolupar tècniques de planter i de reproducció de planta ornamental. Així, els continguts derivats dels objectius s’han treballat des de tres vessants metodològiques: teòrica, pràctica i d’altres activitats i sortides.

Al primer curs s’inicien també les activitats d’hípica adaptades a les posibilitats de cada alumne. Aquestes activitats, el contacte amb els cavalls, ajuden a un gran desenvolupament personal, social i físic del noi/a.

PRIMER CURS


Ciències socials

Geografia i història

Matemàtiques
Matemàtiques

Ciències naturals
Naturals i botànica

Llengua
Castellà, català, taller de lectura, educació en
comunicació, audiovisual

Educació visual i plàstica
Plàstica

Tecnologia
Tècniques de jardineria, nomenclatura, pràctiques
de jardineria, informàtica, medi ambient 

Educació física i esport
Hípica, piscina

 
El segon curs de la formació és una continuació dels aprenentatges que s’han impartir a primer aixi com un aprofundiment en el món de la jardineria. Els alumnes disposen d’una zona de parcel·les per desenvolupar les seves activitats de jardineria i continuen els seus aprenentatges de tècniques de planter i reproducció. També continuen les activitats d’hípica. Els continguts han estat inclosos dintre d’aquestes àrees

SEGON CURS


Ciències socials

Geografia i història

Matemàtiques
Matemàtiques

Ciències naturals
Naturals i botànica

Llengua
Castellà, català, taller de lectura, educació en
comunicació, audiovisual

Educació visual i plàstica
Plàstica

Tecnologia
Tècniques de jardineria, nomenclatura, pràctiques
de jardineria, informàtica

Educació física i esport
Hípica, piscina

SEGON CICLE

El segon cicle de la ESO modificada representa una professionalització dels continguts, de manera que preparem els alumnes per a la seva futura inserció laboral. En totes les assignatures, es té en compte la vessant laboral, treballant els hàbits com el ritme de treball, la puntualitat, normes de seguretat, …

L’horari de tercer i quart és flexible, repartint els alumnes segons les seves necessitats específiques, tant a nivell pràctic com teòric, donant més hores de pràctiques de jardineria als alumnes amb un clar perfil professional de jardiner, i més hores de treball d’aula amb més contingut acadèmic i taller de manipulació als alumnes amb un perfil laboral menys específic. L’objectiu dels diferents tallers de manipulats, com el d’enquadernació i paper reciclat, és el d’iniciar uns hàbits laborals als alumnes que per les seves característiques i habilitats no es dedicaran a la jardineria. Cal destacar que l’escola té signat un conveni de colaboració amb l’Ajuntamen de Santa Perpètua de Mogoda pel qual els nostres alumnes realitzen pràctiques de jardineria als espais pùblics de la localitat, apropant-los a la realitat de treball del món de la jardineria

TERCER CURS


Ciències socials

Geografia i història 

Matemàtiques
Matemàtiques 

Ciències naturals
Naturals i botànica

Llengua
Castellà, Català, taller de lectura, educació en
comunicació, audiovisual

Educació visual i plàstica
Plàstica

Tecnologia
Tècniques de jardineria, nomenclatura, pràctiques
de jardineria, informàtica

Educació física i esport
Hípica, gimnàs

 

QUART CURS


Ciències socials

Geografia i història

Matemàtiques
Matemàtiques

Ciències naturals
Naturals i botànica

Llengua
Castellà, català, anglès, taller de lectura, educació en
comunicació, audiovisual

Tecnologia
Tècniques de jardineria, nomenclatura, pràctiques
de jardineria, informàtica

Educació física i esport
Hípica, gimnàs