Projecte educatiu

 1. 1. IDENTITAT

 2. 1.1 Presentació

  L’ESCOLA BARCANOVA va ser fundada fa més de 25 anys, concretament l’any 1992, quan un grup de pares i professionals van coincidir amb la necessitat de crear un centre de segona oportunitat per a tots aquells adolescents que, per motius diversos, havien fracassat a l’escola ordinària i confiaven en que era necessari donar-los una formació adequada a les seves necessitat per poder obtenir les competències bàsiques necessàries per defensar un lloc de treball o continuar la seva formació en relació als seus interessos.

  Actualment l’Escola imparteix l’Educació Secundària Obligatòria Modificada amb 6 unitats (una per 1r, una per 2n, una per 3r i tres per quart) i 3 PFIs (programa de formació i inserció). El més antic està dins de la branca de les activitats agropecuàries amb el nom d’Auxiliar de Mosso de Quadra, el segon PFI està dins del món de l’hoteleria, sota el nom d’Auxiliar d’Hoteleria i Restauració i el més recent està dins de la branca de la jardineria i s’anomena PFI d’Auxiliar de Jardineria i Vivers. 

  Des dels seus inicis el nostre centre va decidir realitzar algunes modificacions dins del Currículum de Secundària per adaptar-ho a les necessitats educatives del nostre alumnat, donant major importància a tot l’àmbit social i laboral. A més a més, el Medi Ambient també té un pes important en el nostre dia a dia, ja que som Escola Verda des de l’any 2002 i són diverses les assignatures i activitats que realitzem entorn aquest tema. A més, tenim un comitè ambiental que amb reunions periòdiques plantegen canvis i millores en la sensibilització de tots els membres del centre envers el canvi climàtic. 

  L’Escola Barcanova està concertada amb el Departament d’Ensenyament, fet que garanteix el seu finançament i qualitat educativa. Inicialment la formació de jardineria es realitzava a Barcelona, però gràcies a un conveni signat amb el Departament de Benestar Social i Família, l’any 1991 cedeix a la Cooperativa GSIS l’equipament del Castell de Can Taió de Santa Perpètua de Mogoda. Per tant, ara podem gaudir d’un entorn immillorable com són les zones de conreus, hivernacles, viver, bosc, a més de les instal·lacions necessàries per la pràctica de la jardineria, de la formació dels mossos de quadra i de cuina i restauració, situació que permet desenvolupar el projecte de la formació laboral d’una manera integral.

  Altres entitats amb les quals col·laborem són: Dincat (grup d’entitats que actuen en l’àmbit de les persones amb discapacitat intel·lectual en Catalunya), amb l’Associació Catalana d’Esport i Lleure i, altres cooperatives socials.L’Escola Barcanova col·labora amb diferents entitats d’entorn social. En primer lloc, estableix un conveni amb l’Ajuntament de Santa Perpètua de doble col·laboració. D’una banda, la possibilitat d’oferir als alumnes del PFI d’Auxiliar de Jardineria i Vivers per realitzar les practiques en els espais verds municipals. A més a més, el centre també participa en les activitats de la Programació estable a les Escoles. Finalment, té contacte amb altres centres educatius del municipi amb els quals es realitzen bones Pràctiques d’intercanvi on es desenvolupen actes que enriqueixen als dos grups d’alumnes. A mode d’exemple: es realitza un taller d’enquadernació on els nostres alumnes ensenyin el contingut del taller a altres alumnes. D’altra banda, també, alumnes del PFI dirigeixen sessions d’iniciació a l’equitació amb alumnes dels instituts del municipi.  

  A més de col·laborar amb altres entitats d’entorn social, l’Escola Barcanova també impulsa accions d’innovació educativa. És per això que estem adscrits a les convocatòries de Projectes d’innovació educativa de Departament d’Ensenyament, jornades de formació, presència activa en jornades d’intercanvi d’experiències, participació en convocatòries de bones pràctiques, en fires de formació laboral postobligatòria, etc.

  La suma final de tots els factors que avui conflueixen en l’Escola Barcanova, suposen un pas endavant en el camí cap a la formació i posterior inserció laboral dels alumnes amb necessitats educatives especials.

   

 3. 1.2 Trets d’identitat

  El principal tret d’identitat pel qual es caracteritza l’Escola Barcanova és que es vol donar resposta a tot aquell alumnat que per motius diversos no pot estar al sistema educatiu ordinari. 

  FORMACIÓ INTEGRAL

  Treballem amb plena convicció que per al bon desenvolupament personal de l’alumne, cal tenir en compte la seva qualitat multidimensional, de manera que hem creat un projecte que atén a totes les dimensions de la personalitat individual. Les dimensions són les següents:

  a. Dimensió física i psicomotora

  Competències físiques i psicomotrius, així com l’acceptació progressiva del propi cos i l’adquisició d’hàbits de vida saludables.

  Valors associats:

  • Autoestima ajustada i seguretat personal, amb consciència autocrítica.
  • Equilibri en les relacions d’interacció entre ment i cos.
  • Sentit crític vers els estereotips socials.
  • Adopció d’estils de vida sans i de cura de la salut personal.
  • Identificació i prevenció de conductes de risc.

   

  b. Dimensió intel·lectual i cognitiva

  Enfortiment de les capacitats cognitives, de manera que puguin integrar els aprenentatges i fer front, de forma autònoma i amb èxit, a les situacions quotidianes. En destaquem especialment les competències comunicatives i lingüístiques i el desenvolupament del llenguatge com a eina per a adquirir i construir el coneixement i instrument de comunicació.

  Valors associats:

  • Interès per aprendre, valoració de l’esforç personal, de la iniciativa i la creativitat en l’adquisició dels nous aprenentatges.
  • Adopció de raonament crític per tendir a una autonomia de pensament i judici.
  • Resolució de conflictes de forma autònoma, flexible, creativa i madura.
  • Sentit de la responsabilitat, la independència i la llibertat madura.
  • Mentalitat oberta al canvi i a la formació permanent per a una contínua realització personal.
  • Interès pel progrés en el desenvolupament de les competències comunicatives, lingüístiques i digitals.

   

  c. Dimensió afectiva-emocional

  Creixement i consolidació de la personalitat fins al punt d’adoptar compromisos en l’àmbit personal i social, a més de l’establiment de relacions interpersonals i de col·laboració amb la resta.

  Valors associats:

  • Equilibri emocional i capacitat d’autoregulació dels sentiments i afectes.
  • Capacitat per establir relacions afectives sanes (sense vinculacions de domini o dependència) i de participar en situacions de col·laboració i treball en equip.
  • La integritat, les bones intencions i la fermesa per mantenir una conducta personal i de treball coherents amb les pròpies conviccions, és a dir, afavorir l’assertivitat. 
  • Autorealització i autonomia per a conduir la pròpia vida.

   

  d. Dimensió sociocultural

  Percepció de la identitat local i global. Consciència de la ciutadania europea i de pertànyer a determinats grups socials, adoptant actituds de tolerància i respecte enfront de les conviccions dels altres i cooperant en la construcció d’un món més just i més humà. Incorporar un bagatge de coneixements i normes morals i viure d’acord amb ells.

  Valors associats:

  • Respectar a totes les persones independentment de quin sigui el seu origen, religió o opció sexual, mostrant un tracte acollidor i cordial amb profunds sentiments de tolerància i disponibilitat.
  • Mostrar estima pel grup humà al qual es pertany, valorant la seva història, cultura i llengua.
  • Respectar la diversitat de pensament, costums i cultura. A més de mostrar tolerància i tarannà democràtic.
  • Tenir sentit de la justícia i la solidaritat; preocupació pels problemes dels individus i la societat; actitud de servei i compromís en defensa dels drets humans, de la pau i de la vida.
  • Adquirir la consciència que el patrimoni natural, social i cultural són un bé comú que beneficia al conjunt de la societat, per la qual cosa mereix respecte i tenir-ne cura.

   

  e. Dimensió ètica

  Reflexió ètica i dinamisme plural. Compromís en la recerca de respostes personals a les qüestions sobre l’ésser humà i la societat, sobre el sentit de la vida, de la història, del món, etc. 

  Valors associats:

  • Interès per descobrir el sentit de la vida i de la història.
  • Confiança en la persona i en les seves possibilitats.

   

   

  Així doncs, a mode de resum, l’ideari de la nostra escola es pot sintetitzar en quatre punts:

  1. Mètode el contacte amb el medi natural afavoreix el respecte i la voluntat de col·laborar en la seva preservació, l’aprenentatge de les tècniques de treball, així com la iniciació a l’anàlisi crític de la informació que facilitarà els processos d’observació, experimentació, raonament i síntesi.
  2. Realització personal

  l’alumnat troba un context on es sent còmoda i això beneficia al seu caire personal, és a dir, a la responsabilitat, l’acceptació de les normes de convivència social, fonamentades en el respecte i la solidaritat, condicions necessàries per a l’autoestima i la valoració social.

  3. Treball

  dirigit a afavorir la iniciativa pròpia i el sentit de la responsabilitat; tot treballant els hàbits laborals referents a la puntualitat, el ritme de treball, l’autonomia, l’esperit crític, la presa de decisions,…

  4. Esport

  la contribució de l’educació física i la pràctica de l’esport es considera necessària per al desenvolupament de la responsabilitat individual i col·lectiva.

   

   

   

 4. 1.3 Entorn immediat

  Santa Perpètua de Mogoda, és un municipi ubicat a la comarca del Vallès Occidental, a la província de Barcelona, comunitat autònoma de Catalunya. Ha passat de tenir 18.233 habitants l’any 1998 a tenir més de 25.000 habitants actualment. Santa Perpètua té una població molt jove, ja que un 60% dels ciutadans està per sota dels 40 anys. La seva superfície és de poc més de 15km2. 

  L’Escola Barcanova es troba ubicada en el Castell de Can Taió, construït per Miquel Gomis i Güell, el seu propietari. Contagiat pel romanticisme del segle XIX, Gomis va decidir construir un castell com els antics, i la seva construcció es va allargar fins a 1929.

  La guia excursionista El Rodal de Sabadell (1936) escrita per Josep Rossell descriu el Castell de Can Taiò com “una construcció moderna i per bé que és un recull d’imitacions dels monuments catalans més famosos, és interessant resseguir-lo i estudiar-ne la seva significació evocadora. La porta d’entrada és còpia fidel de la de Poblet i les muralles són fragments del poble de Carcassona; una part lateral de l’edifici és igual a la bonica façana gòtica de la galeria de la Generalitat i algunes portalades i finestrals són reproduccions d’altres joies arquitectòniques de diferents llocs. Tot plegat és un edifici grandiós, ric en detalls i de costosa execució i molt vistós”. 

  Durant la guerra civil va ser ocupat primer, per efectius del partit independentista Estat Català que van ser desallotjats a trets pel “Batallón de la Muerte” de CNT-FAI que formava part de les milícies internacionals. A finals de la guerra, la Generalitat va estudiar la possibilitat de crear un camp de concentració entre els seus murs.

  La fi de la guerra va retornar la propietat a mans dels Gomis que van malvendre l’edifici a la Junta Provincial de Menores. Amb la democràcia passà a mans de la Generalitat i es convertí en un centre de menors. Actualment, l’entitat Barcanova – GSIS té cedit per part del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, l’ús dels equipaments del Castell.

   

   

 5. 1.4 Agents

 6. 1.4.1 Alumnat amb NEE

  És important remarcar i tenir en compte que les maneres de categoritzar o classificar els infants que requereixen una atenció educativa diferent de l’ordinària tenen una finalitat únicament descriptiva, ja que no sempre les necessitats educatives que pot presentar un infant han de ser determinades pel tipus de discapacitat que presenta.

  L’informe Warnock defineix la NEE com aquella que requereix el següent:

  • La dotació de mitjans especials d’accés al currículum: mitjançant un equipament, unes instal·lacions o uns recursos especials, la modificació del mitjà físic o unes tècniques d’ensenyament especialitzades.
  • La dotació d’un currículum especial o modificat.
  • Una atenció particular a l’estructura social i al clima emocional en els quals té lloc l’educació.

  D’aquesta manera, i tenint en compte que l’alumnat de l’Escola Barcanova pot ser derivat des del diagnòstic pedagògic de l’EAP i/o per voluntat pròpia de les famílies, sempre i quan el resultat del Dictamen especifiqui una Discapacitat Intel·lectual Lleugera (DIL). Així doncs, l’alumnat de la nostra escola ha estat diagnosticat amb Trastorns de la Conducta, Dèficit intel·lectual, TDA-H, TEA, dislèxia, i altres trastorns de l’aprenentatge o necessitats educatives que dificultin el procés d’ensenyament-aprenentatge.

   

 7. 1.4.2 Professorat

  Pel que fa als docents de l’ESO que treballen a l’Escola Barcanova, cal destacar que és un grup força homogeni respecte la formació que presenten. Una de les característiques dels docents del centre és que la majoria tenen una doble titulació. Per una banda, són llicenciats en pedagogia, psicologia, psicopedagogia o magisteri amb menció en Atenció a la Diversitat i altres llicenciatures  i experiència en el sector docent. 

  A més, tots els docents estan constantment formant-se en cursos especialitzats per tal de poder donar més atenció a les necessitats que els alumnes de l’Escola Barcanova presenten.

  Respecte als docents que formen el PFI de Cuina, Jardineria i Hípica, cal destacar que són professionals experts en la matèria, ja que compten amb formació i gran experiència en cuina i restauració, en jardineria així com en activitats agropecuàries, respectivament. 

   

 8. 1.4.3 PAS

  El Personal d’Administració i Serveis de l’Escola Barcanova es pot dividir en dos grups; aquell personal que té una funció educativa, com ara els monitors de menjador; i el personal que desenvolupa una tasca en relació a la gestió, administració i manteniment del centre – la secretària, la treballadora social i el personal de neteja -. La tasca dels monitors, és dinamitzar l’hora de menjador a través de l’organització d’activitats esportives, tallers, aula d’estudi,…

  Per altra banda, en quan al personal destinat a tasques no educatives, la secretària és l’encarregada de fer gestions a nivell administratiu, atendre al telèfon i proporcionar ajuda als professors. La treballadora social, tramita els ajuts i beques a les famílies dels alumnes, els certificats de discapacitat, els títols de família nombrosa i tots els ajuts que tenen a veure amb problemes socioeconòmics de les famílies. També té contacte amb serveis socials, quan s’escau.

  Per últim, el personal de neteja és el que s’encarrega de mantenir adequadament les instal·lacions del centre. 

   

 9. 1.4.4 Famílies

  Les famílies que arriben per primera vegada al nostre centre ho fan per dos motius: 

  • Per pertànyer al poble i complir els requisits per ser matriculats al centre.
  • Perquè els seus fills han estat derivats des del EAP.

  El factor sociocultural d’algunes famílies fa que la relació entre el centre i les famílies sigui de tracte totalment individualitzat i estudiant cada situació per resoldre-la de la millor manera possible. 

   

 10. 2. OBJECTIUS I FINALITATS

  L’escola Barcanova duu a terme una tasca educativa que es basa en unes competències i objectius pedagògics que defineixen l’ideari i essència del centre:

  Competències:

  Comprendre i expressar amb correcció oralment i per escrit, textos en llengua catalana i castellana, consolidant hàbits de lectura. Introduint, al segon cicle, la llengua anglesa.

  Entendre que el coneixement científic és un saber integrat que ens envolta i que cal tenir present a l’hora d’identificar els problemes, la resolució i la presa de decisions.

  Identificar les diferents manifestacions artístiques i l’ús de diversos mitjans d’expressió i representació.

  Assolir coneixements de l’àmbit laboral que facilitin la transició del món acadèmic al món laboral.

  Fomentar l’esperit crític en relació a la salut, el medi ambient i el consum.

  Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia cultura i d’altres cultures i respectar-me el patrimoni físic, artístic i cultural del país.

  Desenvolupar i consolidar hàbits d’estudi, d’esforç, de treball individual i cooperatiu i de disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge eficaç i un equilibri personal.

  Adquirir habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses a través de les noves tecnologies, seleccionant, organitzant i interpretant la informació amb sentit crític.

  Interioritzar habilitats de l’àmbit laboral que facilitin la transició del món acadèmic al món laboral.

  Actuar d’acord amb la conceptualització d’Escola Verda que caracteritza el centre.

  Incorporar la pràctica de l’activitat física i l’esport a la vida quotidiana afavorint al desenvolupament personal i social.

  Dur a terme pràctiques pròpies de jardineria, l’equitació i restauració, reconeixent-les com a trets identificatius de l’escola.

  Conèixer els codis del llenguatge audiovisual i saber-los utilitzar en comunicacions senzilles.

   

  Competències actitudinals

  Assumir amb responsabilitat l’exercitació dels seus drets i deures sobre els altres a través del diàleg, la cooperació i de la solidaritat.

  Conscienciar de la importància dels valors bàsics per a una convivència favorable per a tota la comunitat educativa.

  Valorar i respectar la diversitat personal i la igualtat d’oportunitats, rebutjant qualsevol discriminació.

  Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i de relació amb els altres, resolent els conflictes de manera pacífica i empàtica.

  Desenvolupar l’esperit emprenedor, la confiança en un mateix, la capacitat de prendre decisions i d’assumir-ne les responsabilitats.

  Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia cultura i d’altres cultures i respectar-me el patrimoni físic, artístic i cultural.

   

 11. 2.2 Metodologia

  La metodologia que utilitzem a l’Escola Barcanova és diversa i va en funció, d’una banda, del grup d’alumnes i professor i, d’altra banda, d’acord a les necessitats que els nostres alumnes mostrin.

  El material que més s’utilitza per dur a terme les diferents assignatures és una carpeta d’aprenentatge creada per cada docent i adaptada al nivell dels alumnes. No obstant això, aquest dossier es complementa amb altres materials com: fitxes adaptades només al contingut de l’assignatura i del grup d’alumnes; utilització d’internet per buscar informació; visionat de documentals, pel·lícules i vídeos per treballar algun aspecte en concret de la matèria; ús de les PDI per realitzar activitats més interactives, emprar el programa PowerPoint per fer les explicacions; jocs de taula, etc.

  A més d’utilitzar aquest dossier adaptat als coneixements i ritme d’aprenentatge dels alumnes, també es posen en pràctica grups reduïts i flexibles, és a dir, en algunes assignatures es separen als alumnes per tal de poder donar una atenció molt més individualitzada i atendre millor les seves necessitats acadèmiques.

  Per altra banda, la metodologia que s’utilitza als PFI, tant el de cuina i restauració, com auxiliar de jardineria i auxiliar d’agropecuària, és de caràcter pràctic. Tot el que s’estudia s’intenta mostrar de manera visual, ja sigui amb el material físic o amb algun dibuix. A més, s’utilitza la motivació i l’experiència personal amb l’objectiu que els alumnes s’aferrin a la formació.

  A part d’aquests recursos, la nostra metodologia tant en l’ESO com en els PFI, està molt enfocada a l’aprenentatge significatiu, és a dir, en saber trobar la transferibilitat i el sentit del que aprenen per després poder extrapolar-ho a la vida real. També es posa èmfasi en la diversificació d’estratègies o treballar per petits projectes, per tal de fomentar les habilitats socials dels alumnes, així com les habilitats comunicatives i personals.

   

 12. 2.1 Adaptació curricular

  L’Escola Barcanova acull alumnes amb NEE, per la qual cosa s’ha realitzat una adaptació curricular. D’aquesta manera s’han adaptat tots els continguts de les àrees de coneixement i s’han introduït matèries més específiques dins l’àrea de la jardineria. Cal destacar també la vessant artística, amb l’assignatura d’Art, Música i els tallers de manipulats que realitzen tots els de l’ESO per tal de treballar l’expressió artística, la creativitat, el llenguatge musical i l’adquisició d’hàbits laborals. 

  D’altra banda i, dins de l’àrea de Comunicació i Llenguatge, els nostres alumnes també realitzen l’assignatura d’Educació en Comunicació de Mitjans Audiovisuals i Anglès en el segon cicle de l’ESO i als PFI.

  Remarcar també la introducció de l’hípica i la granja escolar com a activitats programades en tots els cursos per afavorir el desenvolupament personal, social i físic dels nostres alumnes. Així com la cuina i tallers de manteniment en el grup de 4t d’ESO per conèixer sortides laborals o formatives posteriors. 

  La base de la nostra formació està basada en el currículum de la Secundària Obligatòria adaptant-lo a les capacitats i ritme d’aprenentatge del nostre alumnat. Aquest procés es veu afavorit pel nostre entorn (hort escolar, zones enjardinades, hivernacles, granja, hípica,…), on podem combinar classes teòriques, activitats pràctiques i sortides i tallers.

  A més, sempre que podem, promovem els grups flexibles (especialment a llengües) on l’alumnat treballa amb grups dividits per nivells i no per cursos. I sempre que és possible, es treballa amb parelles educatives, doblant el professorat dins de l’aula. 

  L’horari de 3r i 4t és flexible, repartint els alumnes segons les seves necessitats específiques, tant a nivell pràctic com a nivell teòric. Així doncs, hi ha alguns alumnes que realitzen activitats de jardineria mentre d’altres fan tallers de manipulats i enquadernació, o bé, uns realitzen activitats d’art mentre altres fan un taller de música o teatre. 

  En relació als tres PFI, cal dir que són postobligatoris i tenen la finalitat de proporcionar a aquests joves la possibilitat d’incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora. A l’Escola Barcanova per una banda, es realitza el PFI d’activitats agropecuàries centrat en la formació de mossos de quadra, el PFI d’auxiliar de jardineria i vivers, centrat en el manteniment d’espais i, per l’altra, el PFI de cuina i restauració. Els tres PFI són concertats amb el Departament d’Educació i adreçat a joves amb necessitats educatives especials, derivades d’una discapacitat intel·lectual lleugera o intel·ligència límit, que compleixin els següents requisits:

  1. Ser major de 16 anys (complerts abans del 31 de desembre de l’any d’inici del curs) i menors de 21 anys.
  2. No haver obtingut la graduació en educació secundària obligatòria al final del seu procés formatiu.
  3. Tenir una clara voluntat de desenvolupar aquest ofici i un elevat grau d’autonomia.
  4. Tenir el dictamen.

  Els objectius generals dels nostres PFI són:

  1. Facilitar la incorporació laboral dels joves, proporcionant-los una formació bàsica i professional.
  2. Orientar de cara a una possible continuïtat en l’itinerari formatiu, especialment en la formació professional específica de grau mig.

  PFI D’ACTIVITATS AGROPECUÀRIES

  El perfil professional que se’n deriva d’aquest PFI és auxiliar d’activitats agropecuàries. Així doncs, la competència general que es desenvolupa és realitzar operacions auxiliars en explotacions agrícola-ramaderes, relacionades, entre altres coses, amb cultius agrícoles; amb el maneig del bestiar i amb l’envasament i distribució de productes agroalimentaris.

  D’altra banda, però, algunes de les competències més específiques d’aquest perfil professional són:

  • Preparar i realitzar operacions auxiliars de muntatge, manteniment, neteja i desinfecció d’infraestructures per a la protecció de cultius i reg, instal·lacions i equips, segons procedeixi, garantint el seu funcionament i higiene.
  • Sembrar, plantar o trasplantar cultius distribuint-los sobre el terreny d’acord a les especificacions i aconseguint un bon arrelament.
  • Realitzar el pasturatge amb els animals apropiats per aprofitar els recursos vegetals del medi natural de forma sostenible, garantint altres formes alternatives d’alimentació del bestiar.
  • Cuidar els animals malalts i prestar-los primers auxilis en cas de traumatismes de poca rellevància, aplicant les mesures de benestar animal en el maneig general i seguint els protocols establerts.
  • Comunicar-se eficaçment, respectant l’autonomia i competència de les diferents persones que intervenen en el seu àmbit de treball, contribuint a la qualitat del treball realitzat.

  En quant als objectius generals d’aquest perfil professional se’n destaquen els següents:

  • Identificar el cultiu que es realitzarà justificant la selecció de la maquinària i/o altres eines, a fi de preparar el terreny substrat.
  • Interpretar les instruccions del personal especialitzat, identificant cada fase del procés reproductiu per preparar als reproductors.
  • Desenvolupar la iniciativa, la creativitat i l’esperit emprenedor, així com la confiança en si mateix, la participació i l’esperit crític per resoldre situacions i incidències tant de l’activitat professional com de la personal.
  • Desenvolupar treballs en equip, assumint els seus deures, respectant els altres i cooperant amb ells, actuant amb tolerància i respecte als altres per a la realització eficaç de les tasques com a mitjà de desenvolupament personal.
  • Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació per informar-se, comunicar-se, aprendre i facilitar les seves tasques laborals.

  Aquest PFI d’Hípica està format per diversos mòduls els quals tenen uns resultats d’aprenentatge, extrets dels diferents continguts.

  1. Mòdul professional: Operacions auxiliars de preparació del terreny, plantació i sembra de cultius.
  2. Mòdul professional: Operacions auxiliars d’obtenció i recol·lecció de cultius.
  3. Mòdul professional: Operacions auxiliars de maneig de la producció en explotacions ramaderes i manteniment d’instal·lacions.
  4. Mòdul professional: Formació en centres de treball.
  5. Mòdul: Projecte integrat.
  6. Mòdul: Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals.

   

  PFI AUXILIAR D’HOSTELERIA: CUINA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ.

  La competència general d’aquest perfil consisteix en realitzar amb autonomia, les operacions bàsiques de preparació i conservació d’elaboracions culinàries senzilles en l’àmbit de la producció en cuina i les operacions de preparació i presentació d’aliments i begudes en establiments de restauració.

  D’altra banda, però, algunes de les competències més específiques d’aquest perfil professional són:

  • Aplicar tècniques culinàries senzilles per obtenir preparacions culinàries elementals i de múltiples aplicacions, tenint en compte l’estandardització dels processos.
  • Col·laborar en la realització del servei en cuina i en els diferents tipus de servei d’aliments i begudes tenint en compte les instruccions rebudes i l’àmbit de l’execució.
  • Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en la seva activitat laboral, utilitzant les ofertes formatives al seu abast i localitzant els recursos mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació
  • Complir les tasques pròpies del seu nivell amb autonomia i responsabilitat, emprant criteris de qualitat i eficiència en el treball assignat i efectuant-lo de forma individual o com a membre d’un equip.
  • Assumir i complir les mesures de prevenció de riscos i seguretat laboral en la realització de les activitats laborals evitant danys personals, laborals i ambientals.

  Pel que fa als objectius generals d’aquest perfil professional se’n destaquen els següents:

  • Analitzar tècniques culinàries senzilles, reconeixent les possibles estratègies d’aplicació, per executar les elaboracions culinàries elementals.
  • Realitzar les activitats de servei i atenció al client aplicant les normes de protocol segons situació i instruccions rebudes.
  • Desenvolupar la confiança en si mateix, la participació i l’esperit crític per resoldre situacions i incidències tant de l’activitat professionals com de la personal.
  • Desenvolupar treballs en equip, assumint els seus deures, respectant els altres i cooperant amb ells, actuant amb la tolerància i respecte als altres per a la realització eficaç de les tasques i com a mitjà de desenvolupament personals.
  • Relacionar els riscos laborals i ambientals amb l’activitat laboral per tal d’utilitzar les mesures preventives corresponents per a la protecció personal, evitant danys a les altres persones i en el medi ambient.

  Aquest PFI d’auxiliar d’hosteleria, està composat per diversos mòduls els quals tenen uns resultats d’aprenentatge, extrets d’alguns continguts. A continuació, es fa esment d’alguns d’ells.

  1. Mòdul Professional: Tècniques elementals de servei.
  2. Mòdul Professional: Processos bàsics de preparació d’aliments i begudes.
  3. Mòdul de formació professional específica del perfil professional: Aprovisionament, preelaboració i conservació culinaris.
  4. Mòduls de formació professional comuns a tots els perfils.
  5. Mòdul: Projecte integrat.
  6. Mòdul: Formació bàsica en prevenció de riscos laborals.
  7. Mòdul: Formació Pràctica en empreses.

   

  PFI AUXILIAR DE JARDINERIA I VIVERS

  Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars en cultius, en producció de planta en hivernacles o en centres de jardineria, col·laborant en la preparació del terreny i en la implantació i manteniment de jardins, parcs i zones verdes, així com rebre i condicionar flors i plantes. 

  D’altra banda, però, algunes de les competències més específiques d’aquest perfil professional són:

  • Preparar i realitzar operacions auxiliars de muntatge, manteniment, neteja i desinfecció d’infraestructures, instal·lacions, dependències de floristeria, maquinària i equips, segons procedeixi, garantint el seu funcionament i higiene. 
  • Sembrar, plantar o trasplantar cultius, distribuint-los sobre el terreny d’acord a les especificacions i aconseguint un bon arrelament. 
  • Regar el cultiu i realitzar les tasques culturals utilitzant les tècniques que assegurin la satisfacció de les seves necessitats hídriques i el bon desenvolupament del cultiu. 
  • Realitzar la neteja i cura de zones enjardinades, executant petites reparacions. 
  • Complir les tasques pròpies del seu nivell amb autonomia i responsabilitat, emprant criteris de qualitat i eficiència en el treball assignat i efectuant-lo de forma individual o com a membre d’un equip.
  • Actuar amb esperit emprenedor, iniciativa personal i responsabilitat en la realització dels procediments de la seva activitat professional.
  • Assumir i complir les mesures de prevenció de riscos i seguretat laboral en la realització de les activitats laborals evitant danys personals, laborals i ambientals. 

  Pel que fa als objectius generals d’aquest perfil professional se’n destaquen els següents:

  • Reconèixer i identificar els protocols establerts sobre infraestructures, instal·lacions, maquinària i equips, relacionant-los amb les funcions que desenvoluparan, per dur a terme les operacions auxiliars de muntatge, manteniment, neteja i desinfecció. 
  • Identificar el cultiu que es realitzarà justificant la selecció de la maquinària o/ i altres eines, a fi de preparar el terreny i el substrat. 
  • Identificar el producte que es desitja obtenir considerant les característiques del terreny a fi de sembrar, plantar o trasplantar cultius. 
  • Identificar les característiques del cultiu i del terra, reconeixent i justificant les seves necessitats, a fi de regar-los i realitzar les tasques culturals. 
  • Determinar les necessitats de conservació i manteniment de zones enjardinades justificant la selecció de les tècniques per realitzar la neteja i cura de les mateixes. 
  • Desenvolupar treballs en equip, assumint els seus deures, respectant els altres i cooperant amb ells, actuant amb tolerància i respecte als altres per a la realització eficaç de les tasques i com a mitjà de desenvolupament personal. 
  • Relacionar els riscos laborals i ambientals amb l’activitat laboral per tal d’utilitzar les mesures preventives corresponents per a la protecció personal, evitant danys a les altres persones i en el medi ambient. 
  • Desenvolupar les tècniques de la seva activitat professional assegurant l’eficàcia i la qualitat en el seu treball. 

  Aquest PFI d’auxiliar de vivers i jardins, està composat per diversos mòduls els quals tenen uns resultats d’aprenentatge, extrets d’alguns continguts. A continuació, es fa esment d’alguns d’ells.

  1. Mòdul Professional: Operacions bàsiques d’Instal·lacions de Jardins, Parcs i Zones Verdes.
  2. Mòdul Professional: Operacions bàsiques de Producció i Manteniment de Plantes en Vivers i Centres de Jardineria.
  3. Mòdul de formació professional específica del perfil professional: Serveis bàsics de floristeria i atenció al públic.
  4. Mòduls de formació professional comuns a tots els perfils.
  5. Mòdul: Projecte integrat.
  6. Mòdul: Formació bàsica en prevenció de riscos laborals.
  7. Mòdul: Formació Pràctica en empreses.

   

   

   

  Així doncs, el que es pretén a l’Escola Barcanova és que l’alumnat:

  1.

   Rebi una formació que desenvolupi la seva personalitat i que s’adapti a les
  necessitats educatives particulars.

  2.

   Tingui les mateixes oportunitats que els altres infants o joves.

  3.

   Tingui el dret a ser valorat objectivament.

  4.

   Sigui respectat en relació a les seves conviccions morals, religioses
  i ideològiques.

  5.

   Rebi protecció de la seva seguretat i dignitat.

  6.

   Se li reconegui el dret a la participació i a estar informats.

   

   

 13. 3. ORGANITZACIÓ

 14. 3.1. Sistema funcional

  El sistema funcional està format per l’horari, l’organigrama i els equipaments de l’Escola Barcanova. Així doncs, a continuació es mostra l’horari que presenta l’escola, tot diferenciant aquell que es realitza a l’ESO i el que es porta a terme als PFI de Cuina, Jardineria i d’Hípica.

  L’horari de les sis unitats de l’ESO és compartit (9h a 13h – 15h a 16:30h), diferenciant-se l’últim d’aquests ampliant mitja hora al matí amb l’objectiu d’adquirir l’hàbit de concentració i interioritzant un horari laboral comú. L’Escola Barcanova ofereix servei de menjador, del qual en fan ús la gran majoria de l’alumnat de l’escola, tot i no ser de caràcter obligatori.

  Atenent que els PFI de Cuina, Jardineria i d’Hípica es diferencien pel seu contingut i caràcter educatiu, aquests realitzen horari intensiu, començant a les 9h i finalitzant a les 14h.

  Horaris

   

  Seguidament, es mostra l’organigrama, amb l’estructura organitzativa dels diferents professionals que treballen a l’Escola Barcanova i finalment, s’esmenten els equipaments dels quals disposa la nostra escola.

  Organigrama

   

 15. 3.2 Equipaments

  L’Escola Barcanova disposa d’unes instal·lacions preparades per a poder complir amb el nostre projecte educatiu. Aquestes instal·lacions són:

  • Menjador
  • Sales polivalents
  • Biblioteca
  • Aules d´informàtica
  • Sala d’audiovisuals
  • Pissarra digital
  • Aules amb PDI’s
  • Auditori
  • Camp de futbol
  • Pista esportiva
  • Hivernacles
  • Hort escolar
  • Camps de conreus
  • Zona de bosc
  • Granja d´animals
  • Hípica amb 24 quadres
  • 3 pistes d´equitació
  • Sala d’art

   

  La finca té una superfície d’unes 4 HA dedicada a cultius extensius, cereals majoritàriament, una horta i grans zones enjardinades.

  Per la pràctica de la jardineria, l’escola s’encarrega del manteniment en bones condicions de la finca i els jardins. L’escola disposa també de quatres hivernacles per a la producció de planta, viver, i una ample zona destinada al compostatge de residus vegetals.

  Per les pràctiques del PFI de mosso de quadra, l’entitat disposa de la Hípica Can Taió en un edifici al costat de l’escola. Hi ha una pista rodona, 2 pistes de 20×40, pàdocs, guadarnés, aules, tallers, una àmplia zona de bosc, i tot el necessari per desenvolupar les pràctiques en les millors condicions possibles.

  Per les pràctiques del PFI de cuina i hoteleria, comptem amb una cuina situada dins del castell on els alumnes porten a terme les assignatures d’elaboracions culinàries i, a més a més, tenim la cessió del restaurant de la Granja Soldevila on els alumnes realitzen les pràctiques de sala i tècniques culinàries. A més, l’alumnat d’aquest PFI gestiona la cantina els dimarts i dimecres per a que tot l’alumnat pugui tenir esmorzar saludable si així ho desitja.

  En el PFI de jardineria s’han establert convenis amb l’ajuntament per tal de fer pràctiques de manteniment en espais públics (Casal d’Avis, els espais verds de la Granja Soldevila i el Centre Cívic de la Florida).