1. IDENTITAT

1.1 Presentació

L’Escola Barcanova és una escola d’educació especial atípica, fundada l’any 1992 per un grup de pares i professionals units per la voluntat i el convenciment que la integració laboral ha d’anar precedida per una formació professional per als alumnes que han tingut dificultat en el sistema d’ensenyament ordinari.

Actualment l’Escola imparteix l’Educació Secundària Obligatòria Modificada, un PFI (programa de formació i inserció) d’activitats agropecuàries, centrat en la formació de mossos de quadra, i un de cuina i restauració. Donades les característiques del nostre alumnat vam modificar el Currículum de secundària a les seves necessitats educatives específiques. Partint d’aquest Currículum, l’Escola també és sensible a les necessitats del Medi Ambient i participem en el projecte d’Escoles Verdes (en tenim l’acreditació des del 2002) i hem creat un crèdit de Medi Ambient.

L’Escola Barcanova està concertada amb el Departament d’Ensenyament, fet que garanteix el seu finançament i qualitat educativa. Inicialment la formació de jardineria es realitzava a Barcelona, però gràcies a un conveni signat amb el Departament de Benestar Social i Família, l’any 1991 cedeix a la Cooperativa GSIS l’equipament del Castell de Can Taió de Santa Perpètua de Mogoda. Per tant, ara podem gaudir d’un entorn immillorable com són les zones de conreus, hivernacles, viver, bosc, a més de les instal•lacions necessàries per la pràctica de la jardineria, de la formació dels mossos de quadra i de cuina i restauració, situació que permet desenvolupar el projecte de la formació laboral d’una manera integral.

L’Escola Barcanova col·labora amb diferents entitats d’entorn social. En primer lloc, estableix un conveni amb l’Ajuntament de Santa Perpètua de doble col•laboració. D’una banda, la possibilitat d’oferir als alumnes de l’últim curs realitzar les practiques en els espais verds municipals. I d’altra banda, la participació en les activitats de la Programació estable a les Escoles. En segon lloc, estableix un conveni amb el Centre de Recursos Pedagògics (Pla de Formació de Zona). En tercer lloc, amb projectes educatius de l’entorn: acreditació com a Escola Verda des del 2002 i, actualment, formant part de la Xarxa d’Escoles Sostenibles de Catalunya (X.E.S.C.). Finalment, té contacte amb altres centres educatius del municipi amb els quals es realitzen bones Pràctiques d’intercanvi on es desenvolupen actes que enriqueixen als dos grups d’alumnes. A mode d’exemple: es realitza un taller d’enquadernació on els nostres alumnes ensenyin el contingut del taller a altres alumnes. D’altra banda, també, alumnes del PFI dirigeixen sessions d’iniciació a l’equitació amb alumnes dels instituts del municipi. Altres entitats amb les quals col·laborem són: Dincat (grup d’entitats que actuen en l’àmbit de les persones amb discapacitat intel·lectual en Catalunya), amb l’Associació Catalana d’Esport i Lleure i, altres cooperatives socials. A més de col·laborar amb altres entitats d’entorn social, l’Escola Barcanova també impulsa accions d’innovació educativa. És per això que estem adscrits a les convocatòries de Projectes d’innovació educativa de Departament d’Ensenyament, jornades de formació, presència activa en jornades d’intercanvi d’experiències, participació en convocatòries de bones pràctiques, etc.

La suma final de tots els factors que avui conflueixen en L’Escola Barcanova, suposen un pas endavant en el camí cap a la formació i posterior inserció laboral dels alumnes amb Necessitats Educatives Especials.

1.2 Trets d’identitat

El principal tret d’identitat pel qual es caracteritza l’Escola Barcanova és que “el patiment de qualsevol mena és motiu d’atenció prioritari”.

FORMACIÓ INTEGRAL
Treballem amb plena convicció que per al bon desenvolupament personal de l’alumne, cal tenir en compte la seva qualitat multidimensional, de manera que hem creat un projecte que atén a totes les dimensions de la personalitat individual. Les dimensions són les següents:

a. Dimensió física i psicomotora
Competències físiques i psicomotrius, així com l’acceptació progressiva del propi cos i l’adquisició d’hàbits de vida saludables.

Valors associats:
-Autoestima ajustada i seguretat personal, amb consciència autocrítica.
-Equilibri en les relacions d’interacció entre ment i cos.
-Sentit crític vers els estereotips socials.
-Adopció d’estils de vida sans i de cura de la salut personal.
-Identificació i evitació de conductes de risc.

b. Dimensió intel·lectual i cognitiva
Enfortiment de les capacitats cognitives, de manera que puguin integrar els aprenentatges i fer front, de forma autònoma i amb èxit, a les situacions quotidianes. En destaquem especialment les competències comunicatives i lingüístiques i el desenvolupament del llenguatge com a eina per a adquirir i construir el coneixement i instrument de comunicació.

Valors associats:
-Interès per aprendre, valoració de l’esforç personal, de la iniciativa i la creativitat en l’adquisició dels nous aprenentatges.
-Adopció de raonament crític per tendir a una autonomia de pensament i judici.
-Resolució de conflictes de forma autònoma, flexible, creativa i madura.
-Sentit de la responsabilitat, la independència i la llibertat madura.
-Mentalitat oberta al canvi i a la formació permanent per a una contínua realització personal.
-Interès pel progrés en el desenvolupament de les competències comunicatives, lingüístiques i digitals.

c. Dimensió afectiva-emocional
Creixement i consolidació de la personalitat fins al punt d’adoptar compromisos en l’àmbit personal i social, a més de l’establiment de relacions interpersonals i de col·laboració amb la resta.
Valors associats:
-Equilibri emocional i capacitat d’autoregulació dels sentiments i afectes.
-Capacitat per establir relacions afectives sanes (sense vinculacions de domini o dependència) i de participar en situacions de col·laboració i treball en equip.
-La integritat, les bones intencions i la fermesa per mantenir una conducta personal i de treball coherents amb les pròpies conviccions, és a dir, afavorir l’assertivitat.
-Autorealització i autonomia per a conduir la pròpia vida.

d. Dimensió sociocultural
Percepció de la identitat local i global. Consciència de la ciutadania europea i de pertànyer a determinats grups socials, adoptant actituds de tolerància i respecte enfront de les conviccions dels altres i cooperant en la construcció d’un món més just i més humà. Incorporar un bagatge de coneixements i normes morals i viure d’acord amb ells.

Valors associats:
-Respectar a totes les persones independentment de quin sigui el seu origen, religió o opció sexual, mostrant un tracte acollidor i cordial amb profunds sentiments de tolerància i disponibilitat.
-Mostrar estima pel grup humà al qual es pertany, valorant la seva història, cultura i llengua.
-Respectar la diversitat de pensament, costums i cultura. A més de mostrar tolerància i tarannà democràtic.
-Tenir sentit de la justícia i la solidaritat; preocupació pels problemes dels individus i la societat; actitud de servei i compromís en defensa dels drets humans, de la pau i de la vida.
-Adquirir la consciència que el patrimoni natural, social i cultural són un bé comú que beneficia al conjunt de la societat, per la qual cosa mereix respecte i tenir-ne cura.

e. Dimensió ètic-transcendent
Reflexió ètica i dinamisme plural. Compromís en la recerca de respostes personals a les qüestions sobre l’ésser humà i la societat, sobre el sentit de la vida, de la història, del món, etc. A més, acceptar el fet religiós com a elecció per a la realització personal.
Valors associats:
-Interès per descobrir el sentit de la vida i de la història.
-Confiança en la persona i en les seves possibilitats.-Percepció de les aspiracions més profundes de l’ésser humà i de les limitacions de la realitat tangible per a satisfer-les.
-Reconeixement dels interrogants que planteja la vida i el món, així com la manca de respostes tècniques i explicacions.

Així doncs, a mode de resum, l’ideari de la nostra escola es pot sintetitzar en quatre punts:

1. Mètode: el contacte amb el medi natural afavoreix el respecte i la voluntat de col·laborar en la seva preservació, l’aprenentatge de les tècniques de treball, així com la iniciació a l’anàlisi crític de la informació que facilitarà els processos d’observació, experimentació, raonament i síntesi.

2. Realització personal: significa la satisfacció de trobar l’ambient propici que suposa l’ascens a la dignitat, la responsabilitat i l’acceptació de les normes de convivència social, fonamentades en el respecte i la solidaritat, condicions necessàries per a l’autoestima i la valoració social.

3. Treball: dirigit a afavorir la iniciativa pròpia i el sentit de la responsabilitat.

4. Esport: la contribució de l’educació física i la pràctica de l’esport es considera necessària per al desenvolupament de la responsabilitat individual i col·lectiva.

1.3 Entorn immediat

Santa Perpètua de Mogoda, és un municipi ubicat a la comarca del Vallès Occidental, a la província de Barcelona, comunitat autònoma de Catalunya. Ha passat de tenir 18.233 habitants l’any 1998 a tenir més de 25.000 habitants actualment. Santa Perpètua té una població molt jove, ja que un 60% dels ciutadans està per sota dels 40 anys. La seva superfície és de poc més de 15 hectàrees. Santa Perpètua màrtir és la patrona del municipi, el palmell i la corona de llorer són els seus atributs, els quals els trobem al seu escut. Tradicionalment agrícola, el creixement que ha tingut els darrers anys ha encaminat la seva economia cap a la indústria (50% de la població ocupada el 1996) i el comerç.

L’Escola Barcanova es troba ubicada en el Castell de Can Taió, construït per Miquel Gomis i Güell, el seu propietari. Contagiat pel romanticisme del segle XIX, Gomis va decidir construir un castell com els antics, i la seva construcció es va allargar fins a 1929.

La guia excursionista El Rodal de Sabadell (1936) escrita per Josep Rossell descriu el Castell de Can Taiò com “una construcció moderna i per bé que és un recull d’imitacions dels monuments catalans més famosos, és interessant resseguir-lo i estudiar-ne la seva significació evocadora.

La porta d’entrada és còpia fidel de la de Poblet i les muralles són fragments del poble de Carcassona; una part lateral de l’edifici és igual a la bonica façana gòtica de la galeria de la Generalitat i algunes portalades i finestrals són reproduccions d’altres joies arquitectòniques de diferents llocs.

Tot plegat és un edifici grandiós, ric en detalls i de costosa execució i molt vistós”. Aquest edifici eclèctic però inhòspit, sembla ser que només tenia una cambra de bany i no tenia ni calefacció ni aigua calenta.
La finca sobre la qual es va construir el castell té el seu origen en el segle XVIII i tenia dues construccions, una coneguda com a casa Miró sobre la qual s’edificaria el castell i can Taió, la del masover que donaria el nom a la finca i a l’actual barri en el qual està integrada.

Durant la guerra civil va ser ocupat primer, per efectius del partit independentista Estat Català que van ser desallotjats a trets pel “Batallón de la Muerte” de CNT-FAI que formava part de les milícies internacionals. A finals de la guerra, la Generalitat va estudiar la possibilitat de crear un camp de concentració entre els seus murs.

La fi de la guerra va retornar la propietat a mans dels Gomis que van malvendre l’edifici a la Junta Provincial de Menores. Amb la democràcia passà a mans de la Generalitat i es convertí en un centre de menors. Actualment, l’entitat Barcanova-GSIS té cedit per part del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, l’ús dels equipaments del Castell.

1.4 Agents

1.4.1 Alumnat amb NEE

És important remarcar i tenir en compte que les maneres de categoritzar o classificar els infants que requereixen una atenció educativa diferent de l’ordinària tenen una finalitat únicament descriptiva, ja que no sempre les necessitats educatives que pot presentar un infant han de ser determinades pel tipus de discapacitat que presenta.

L’informe Warnock defineix la NEE com aquella que requereix el següent:

  •  La dotació de mitjans especials d’accés al currículum: mitjançant un equipament, unes instal·lacions o uns recursos especials, la modificació del mitjà físic o unes tècniques d’ensenyament especialitzades.
  • La dotació d’un currículum especial o modificat.
  • Una atenció particular a l’estructura social i al clima emocional en els quals té lloc l’educació.

D’aquesta manera, i tenint en compte que l’alumnat de l’Escola Barcanova pot ser derivat des del diagnòstic pedagògic de l’EAP i/o per voluntat pròpia de les famílies, tot i així el centre té el dret i llibertat d’orientar la matriculació de l’alumnat cap a un altre centre específic, si aquest/a necessita una atenció educativa que no correspon amb les possibilitats i recursos de l’Escola Barcanova. Així doncs, l’alumnat de la nostra escola ha estat diagnosticat amb Trastorns de la Conducta, Dèficit intel·lectual, TDH, dislèxia, i altres trastorns de l’aprenentatge o necessitats educatives que dificultin el procés d’ensenyament-aprenentatge.

1.4.2 Professorat

Pel que fa als docents de l’ESO que treballen a l’Escola Barcanova, cal destacar que és un grup força homogeni respecte la formació que presenten. Un dels requisits imprescindibles per poder treballar en una escola com aquesta és que tots els docents tinguin doble titulació. És per això, que els perfils professionals que hi predominen són: llicenciats/ades en pedagogia, psicòlegs/es, logopedes i educadors/es socials. L’altre requisit important és que tinguin experiència tant en el sector docent com en altres àmbits d’educació especial (Centres de Treball Ocupacionals, altres escoles d’educació especial, etc.). A més, tots els docents estan constantment formant-se en cursos especialitzats per tal de poder donar més atenció a les necessitats que els alumnes de l’Escola Barcanova presenten.

Respecte als docents que formen el PFI de Cuina i d’Hípica, cal destacar que són professionals experts en la matèria, ja que compten amb formació i gran experiència en cuina i restauració, així com en activitats agropecuàries respectivament. L’Escola Barcanova també compta amb professionals de jardineria experts en aquesta àrea tot mostrant una gran experiència, fet que afavoreix l’aprenentatge de l’alumnat en relació a aquesta professió.

1.4.3 PAS

El Personal d’Administració i Serveis de l’Escola Barcanova es pot dividir en dos grups; aquell personal que té una funció educativa, com ara els monitors de menjador; i el personal que desenvolupa una tasca en relació a la gestió, administració i manteniment del centre – la secretària, la treballadora social i el personal de neteja -. La tasca dels monitors, és dinamitzar l’hora de menjador a través de l’esport, tallers, o simplement acompanyar a l’alumnat. A més, desenvolupen un paper molt important, ja que es tracta de dues hores on hi ha molta interacció entre l’alumnat i sorgeixen conflictes, fet que fa que hagin de “mediar” entre ells, fer-los reflexionar, assessorar, etc. Per altra banda, en quan al personal destinat a tasques no educatives, la secretària és l’encarregada de fer gestions a nivell administratiu, atendre al telèfon i proporcionar ajuda als professors. La treballadora social, tramita els ajuts i beques a les famílies dels alumnes, els certificats de discapacitat, els títols de família nombrosa i tots els ajuts que tenen a veure amb problemes socioeconòmics de les famílies. També té contacte amb serveis socials, quan s’escau.

1.4.4 Famílies

Per una banda, les famílies que s’adrecen a l’Escola Barcanova acostumen a ser per dues raons; per pertànyer al poble i complir els requisits per ser matriculats en aquesta, o bé, perquè els seus fills han estat derivats des del diagnòstic pedagògic de l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP).

Els factors etiològics dels Trastorns d’Aprenentatge són elements que propicien l’aparició dels mateixos entre els quals es troba el factor parental. Aquest mateix fa referència a l’estil d’educació que ha rebut l’infant, a l’estructura familiar, els possibles conflictes intrafamiliars, etc. Coincidint amb l’àmplia literatura que recull les característiques dels Trastorns de l’Aprenentatge (TA), algunes famílies de l’Escola Barcanova es troben en situacions familiars complexes que són difícils d’assumir per part dels alumnes que hi conviuen. El factor sociocultural, que fa referència a les situacions econòmiques límit, és una altra característica d’algunes famílies de l’Escola Barcanova. Cal apuntar, però, que les situacions són tan diferents i diverses com el nombre de famílies de l’escola, és per això que el centre duu a terme un tracte individualitzat per a cada infant i família, entenent cada situació de manera singular.