1.2 Trets d’identitat

El principal tret d’identitat pel qual es caracteritza l’Escola Barcanova és que “el patiment de qualsevol mena és motiu d’atenció prioritari”.

FORMACIÓ INTEGRAL
Treballem amb plena convicció que per al bon desenvolupament personal de l’alumne, cal tenir en compte la seva qualitat multidimensional, de manera que hem creat un projecte que atén a totes les dimensions de la personalitat individual. Les dimensions són les següents:

a. Dimensió física i psicomotora
Competències físiques i psicomotrius, així com l’acceptació progressiva del propi cos i l’adquisició d’hàbits de vida saludables.

Valors associats:
-Autoestima ajustada i seguretat personal, amb consciència autocrítica.
-Equilibri en les relacions d’interacció entre ment i cos.
-Sentit crític vers els estereotips socials.
-Adopció d’estils de vida sans i de cura de la salut personal.
-Identificació i evitació de conductes de risc.

b. Dimensió intel·lectual i cognitiva
Enfortiment de les capacitats cognitives, de manera que puguin integrar els aprenentatges i fer front, de forma autònoma i amb èxit, a les situacions quotidianes. En destaquem especialment les competències comunicatives i lingüístiques i el desenvolupament del llenguatge com a eina per a adquirir i construir el coneixement i instrument de comunicació.

Valors associats:
-Interès per aprendre, valoració de l’esforç personal, de la iniciativa i la creativitat en l’adquisició dels nous aprenentatges.
-Adopció de raonament crític per tendir a una autonomia de pensament i judici.
-Resolució de conflictes de forma autònoma, flexible, creativa i madura.
-Sentit de la responsabilitat, la independència i la llibertat madura.
-Mentalitat oberta al canvi i a la formació permanent per a una contínua realització personal.
-Interès pel progrés en el desenvolupament de les competències comunicatives, lingüístiques i digitals.

c. Dimensió afectiva-emocional
Creixement i consolidació de la personalitat fins al punt d’adoptar compromisos en l’àmbit personal i social, a més de l’establiment de relacions interpersonals i de col·laboració amb la resta.
Valors associats:
-Equilibri emocional i capacitat d’autoregulació dels sentiments i afectes.
-Capacitat per establir relacions afectives sanes (sense vinculacions de domini o dependència) i de participar en situacions de col·laboració i treball en equip.
-La integritat, les bones intencions i la fermesa per mantenir una conducta personal i de treball coherents amb les pròpies conviccions, és a dir, afavorir l’assertivitat.
-Autorealització i autonomia per a conduir la pròpia vida.

d. Dimensió sociocultural
Percepció de la identitat local i global. Consciència de la ciutadania europea i de pertànyer a determinats grups socials, adoptant actituds de tolerància i respecte enfront de les conviccions dels altres i cooperant en la construcció d’un món més just i més humà. Incorporar un bagatge de coneixements i normes morals i viure d’acord amb ells.

Valors associats:
-Respectar a totes les persones independentment de quin sigui el seu origen, religió o opció sexual, mostrant un tracte acollidor i cordial amb profunds sentiments de tolerància i disponibilitat.
-Mostrar estima pel grup humà al qual es pertany, valorant la seva història, cultura i llengua.
-Respectar la diversitat de pensament, costums i cultura. A més de mostrar tolerància i tarannà democràtic.
-Tenir sentit de la justícia i la solidaritat; preocupació pels problemes dels individus i la societat; actitud de servei i compromís en defensa dels drets humans, de la pau i de la vida.
-Adquirir la consciència que el patrimoni natural, social i cultural són un bé comú que beneficia al conjunt de la societat, per la qual cosa mereix respecte i tenir-ne cura.

e. Dimensió ètic-transcendent
Reflexió ètica i dinamisme plural. Compromís en la recerca de respostes personals a les qüestions sobre l’ésser humà i la societat, sobre el sentit de la vida, de la història, del món, etc. A més, acceptar el fet religiós com a elecció per a la realització personal.
Valors associats:
-Interès per descobrir el sentit de la vida i de la història.
-Confiança en la persona i en les seves possibilitats.-Percepció de les aspiracions més profundes de l’ésser humà i de les limitacions de la realitat tangible per a satisfer-les.
-Reconeixement dels interrogants que planteja la vida i el món, així com la manca de respostes tècniques i explicacions.

Així doncs, a mode de resum, l’ideari de la nostra escola es pot sintetitzar en quatre punts:

1. Mètode: el contacte amb el medi natural afavoreix el respecte i la voluntat de col·laborar en la seva preservació, l’aprenentatge de les tècniques de treball, així com la iniciació a l’anàlisi crític de la informació que facilitarà els processos d’observació, experimentació, raonament i síntesi.

2. Realització personal: significa la satisfacció de trobar l’ambient propici que suposa l’ascens a la dignitat, la responsabilitat i l’acceptació de les normes de convivència social, fonamentades en el respecte i la solidaritat, condicions necessàries per a l’autoestima i la valoració social.

3. Treball: dirigit a afavorir la iniciativa pròpia i el sentit de la responsabilitat.

4. Esport: la contribució de l’educació física i la pràctica de l’esport es considera necessària per al desenvolupament de la responsabilitat individual i col·lectiva.