1.4 Agents

1.4.1 Alumnat amb NEE

És important remarcar i tenir en compte que les maneres de categoritzar o classificar els infants que requereixen una atenció educativa diferent de l’ordinària tenen una finalitat únicament descriptiva, ja que no sempre les necessitats educatives que pot presentar un infant han de ser determinades pel tipus de discapacitat que presenta.

L’informe Warnock defineix la NEE com aquella que requereix el següent:

  •  La dotació de mitjans especials d’accés al currículum: mitjançant un equipament, unes instal·lacions o uns recursos especials, la modificació del mitjà físic o unes tècniques d’ensenyament especialitzades.
  • La dotació d’un currículum especial o modificat.
  • Una atenció particular a l’estructura social i al clima emocional en els quals té lloc l’educació.

D’aquesta manera, i tenint en compte que l’alumnat de l’Escola Barcanova pot ser derivat des del diagnòstic pedagògic de l’EAP i/o per voluntat pròpia de les famílies, tot i així el centre té el dret i llibertat d’orientar la matriculació de l’alumnat cap a un altre centre específic, si aquest/a necessita una atenció educativa que no correspon amb les possibilitats i recursos de l’Escola Barcanova. Així doncs, l’alumnat de la nostra escola ha estat diagnosticat amb Trastorns de la Conducta, Dèficit intel·lectual, TDH, dislèxia, i altres trastorns de l’aprenentatge o necessitats educatives que dificultin el procés d’ensenyament-aprenentatge.

1.4.2 Professorat

Pel que fa als docents de l’ESO que treballen a l’Escola Barcanova, cal destacar que és un grup força homogeni respecte la formació que presenten. Un dels requisits imprescindibles per poder treballar en una escola com aquesta és que tots els docents tinguin doble titulació. És per això, que els perfils professionals que hi predominen són: llicenciats/ades en pedagogia, psicòlegs/es, logopedes i educadors/es socials. L’altre requisit important és que tinguin experiència tant en el sector docent com en altres àmbits d’educació especial (Centres de Treball Ocupacionals, altres escoles d’educació especial, etc.). A més, tots els docents estan constantment formant-se en cursos especialitzats per tal de poder donar més atenció a les necessitats que els alumnes de l’Escola Barcanova presenten.

Respecte als docents que formen el PFI de Cuina i d’Hípica, cal destacar que són professionals experts en la matèria, ja que compten amb formació i gran experiència en cuina i restauració, així com en activitats agropecuàries respectivament. L’Escola Barcanova també compta amb professionals de jardineria experts en aquesta àrea tot mostrant una gran experiència, fet que afavoreix l’aprenentatge de l’alumnat en relació a aquesta professió.

1.4.3 PAS

El Personal d’Administració i Serveis de l’Escola Barcanova es pot dividir en dos grups; aquell personal que té una funció educativa, com ara els monitors de menjador; i el personal que desenvolupa una tasca en relació a la gestió, administració i manteniment del centre – la secretària, la treballadora social i el personal de neteja -. La tasca dels monitors, és dinamitzar l’hora de menjador a través de l’esport, tallers, o simplement acompanyar a l’alumnat. A més, desenvolupen un paper molt important, ja que es tracta de dues hores on hi ha molta interacció entre l’alumnat i sorgeixen conflictes, fet que fa que hagin de “mediar” entre ells, fer-los reflexionar, assessorar, etc. Per altra banda, en quan al personal destinat a tasques no educatives, la secretària és l’encarregada de fer gestions a nivell administratiu, atendre al telèfon i proporcionar ajuda als professors. La treballadora social, tramita els ajuts i beques a les famílies dels alumnes, els certificats de discapacitat, els títols de família nombrosa i tots els ajuts que tenen a veure amb problemes socioeconòmics de les famílies. També té contacte amb serveis socials, quan s’escau.

1.4.4 Famílies

Per una banda, les famílies que s’adrecen a l’Escola Barcanova acostumen a ser per dues raons; per pertànyer al poble i complir els requisits per ser matriculats en aquesta, o bé, perquè els seus fills han estat derivats des del diagnòstic pedagògic de l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP).

Els factors etiològics dels Trastorns d’Aprenentatge són elements que propicien l’aparició dels mateixos entre els quals es troba el factor parental. Aquest mateix fa referència a l’estil d’educació que ha rebut l’infant, a l’estructura familiar, els possibles conflictes intrafamiliars, etc. Coincidint amb l’àmplia literatura que recull les característiques dels Trastorns de l’Aprenentatge (TA), algunes famílies de l’Escola Barcanova es troben en situacions familiars complexes que són difícils d’assumir per part dels alumnes que hi conviuen. El factor sociocultural, que fa referència a les situacions econòmiques límit, és una altra característica d’algunes famílies de l’Escola Barcanova. Cal apuntar, però, que les situacions són tan diferents i diverses com el nombre de famílies de l’escola, és per això que el centre duu a terme un tracte individualitzat per a cada infant i família, entenent cada situació de manera singular.