1.4.3 PAS

El Personal d’Administració i Serveis de l’Escola Barcanova es pot dividir en dos grups; aquell personal que té una funció educativa, com ara els monitors de menjador; i el personal que desenvolupa una tasca en relació a la gestió, administració i manteniment del centre – la secretària, la treballadora social i el personal de neteja -. La tasca dels monitors, és dinamitzar l’hora de menjador a través de l’esport, tallers, o simplement acompanyar a l’alumnat. A més, desenvolupen un paper molt important, ja que es tracta de dues hores on hi ha molta interacció entre l’alumnat i sorgeixen conflictes, fet que fa que hagin de “mediar” entre ells, fer-los reflexionar, assessorar, etc. Per altra banda, en quan al personal destinat a tasques no educatives, la secretària és l’encarregada de fer gestions a nivell administratiu, atendre al telèfon i proporcionar ajuda als professors. La treballadora social, tramita els ajuts i beques a les famílies dels alumnes, els certificats de discapacitat, els títols de família nombrosa i tots els ajuts que tenen a veure amb problemes socioeconòmics de les famílies. També té contacte amb serveis socials, quan s’escau.