2. OBJECTIUS I FINALITATS

L’escola Barcanova duu a terme una tasca educativa que es basa en uns principis i objectius pedagògics que defineixen l’ideari i essència de del centre:

Objectius conceptuals

 • Comprendre i expressar amb correcció oralment i per escrit, textos en llengua catalana i castellana consolidant hàbits de lectura.
 • Entendre que el coneixement científic és un saber integrat que ens envolta i que cal tenir present a l’hora d’identificar els problemes, la resolució i la presa de decisions.
 • Identificar les diferents manifestacions artístiques i l’ús de diversos mitjans d’expressió i representació.
 • Assolir coneixements de l’àmbit laboral que facilitin la transició del món acadèmic al món laboral.
 • Fomentar l’esperit crític en relació a la salut, el consum i el medi ambient.
 • Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia cultura i d’altres cultures i respectar-me el patrimoni físic, artístic i cultural del país.

Objectius procedimentals

 • Desenvolupar i consolidar hàbits d’estudi, d’esforç, de treball individual i cooperatiu i de disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge eficaç i un equilibri personal.
 • Adquirir habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses a través de les noves tecnologies, seleccionant, organitzant i interpretant la informació amb sentit crític.
 • Interioritzar habilitats de l’àmbit laboral que facilitin la transició del món acadèmic al món laboral.
 • Actuar d’acord amb la conceptualització d’Escola Verda que caracteritza el centre.
 • Incorporar la pràctica de l’activitat física i l’esport a la vida quotidiana afavorint al desenvolupament personal i social.
 • Dur a terme pràctiques pròpies de jardineria, l’equitació i restauració, reconeixent ambdues com a trets identificatius de l’escola.
 • Conèixer els codis del llenguatge audiovisual i saber-los utilitzar en comunicacions senzilles.
  Objectius actitudinals
 • Assumir amb responsabilitat l’exercitació dels seus drets i deures sobre els altres a través del diàleg, la cooperació i de la solidaritat.
 • Conscienciar de la importància dels valors bàsics per a una convivència favorable per a tota la comunitat educativa.
 • Valorar i respectar la diversitat personal i la igualtat d’oportunitats, rebutjant qualsevol discriminació.
 • Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i de relació amb els altres, resolent els conflictes de manera pacífica i empàtica.
 • Desenvolupar l’esperit emprenedor, la confiança en un mateix, la capacitat de prendre decisions i d’assumir-ne les responsabilitats.
 • Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia cultura i d’altres cultures i respectar-me el patrimoni físic, artístic i cultural.

2.2 Metodologia

La metodologia que utilitzem a l’Escola Barcanova és diversa i en funció, d’una banda, del grup d’alumnes i professor i, d’altra banda, d’acord a les necessitats que els nostres alumnes mostrin.

El material que més s’utilitza per dur a terme les diferents assignatures és un dossier creat per cada mestre, adaptat al nivell dels alumnes. No obstant això, aquest dossier es complementa amb altres materials com: fitxes adaptades només al contingut de l’assignatura i del grup d’alumnes; utilització d’internet per buscar informació; visionat de documentals, pel·lícules i vídeos per treballar algun aspecte en concret de la matèria; emprar el programa Power Point per fer les explicacions; jocs de taula, etc.

A més d’utilitzar aquest dossier adaptat als coneixements i ritme d’aprenentatge dels alumnes, també es posen en pràctica grups reduïts i flexibles, és a dir, en algunes assignatures es separen als alumnes per tal de poder donar una atenció molt més individualitzada i atendre millor les seves necessitats acadèmiques.

Per altra banda, la metodologia que s’utilitza als PFI, tant el de cuina i restauració, com el d’auxiliar d’agropecuària, és de caràcter pràctic. Tot el que s’estudia s’intenta mostrar de manera visual, ja sigui amb el material físic o amb algun dibuix. A més, s’utilitza la motivació i l’experiència personal amb l’objectiu que els alumnes s’aferrin a la formació.

A part d’aquests recursos, la nostra metodologia tant en l’ESO com en els PFI, està molt enfocada a l’aprenentatge significatiu, és a dir, en saber trobar la transferibilitat i el sentit del que aprenen per després poder extrapolar-ho a la vida real. També es posa èmfasi en la diversificació d’estratègies o treballar per petits projectes, per tal de fomentar les habilitats socials dels alumnes, així com les habilitats comunicatives i personals.

2.1 Adaptació curricular

L’Escola Barcanova acull alumnes amb NEE, per la qual cosa s’ha realitzat una adaptació curricular. D’aquesta manera s’han adaptat tots els continguts de les àrees de coneixement i s’ha substituït l’àrea de Tecnologia per continguts professionalitzadors de Jardineria. Cal destacar també el taller d’enquadernació que realitzen els alumnes de segon cicle per adquirir hàbits laborals. Per altra banda i, dins de l’àrea de Comunicació i Llenguatge, els nostres alumnes també tenen la possibilitat de realitzar l’assignatura d’Educació en Comunicació de Mitjans Àudio Visuals i Anglès en el segon cicle de l’ESO i als PFI.

Remarcar també la introducció de l’hípica com a activitat programada en tots els cursos per afavorir el desenvolupament personal, social i físic dels nostres alumnes.

La base de la nostra formació del primer cicle de l’ESO és el currículum de la Secundària Obligatòria, però intentem donar una formació el més adaptada possible a les necessitats específiques i ritme d’aprenentatge dels nostres alumnes modificant els continguts per apropar-los a la realitat de cada alumne. A més, el fet de poder tenir contacte amb un entorn amb zones enjardinades, hivernacles, entre d’altres, fa que els continguts puguin treballar-se des de tres vessants metodològiques: teòrica, pràctica i d’altres activitats i sortides. Pel que fa al segon cicle de la ESO modificada, representa una professionalització dels continguts, de manera que preparem els alumnes per a la seva futura inserció laboral. En totes les assignatures, es té en compte la vessant laboral, treballant els hàbits com el ritme de treball, la puntualitat, normes de seguretat… L’horari de 3r i 4t és flexible, repartint els alumnes segons les seves necessitats específiques, tant a nivell pràctic com a nivell teòric, donant hores de pràctiques de jardinera als alumnes amb un clar perfil professional de jardiner, i més hores de treball d’aula i taller de manipulació als alumnes amb un perfil laboral menys específic.

D’aquesta manera, els objectius desenvolupats durant els dos cursos del primer cicle són:
-Reforçar la base teòrica que ja duen els alumnes.
-Aprofundir en aquells temes que considerem bàsics per a la seva formació.

En relació als dos PFI, cal dir que són voluntaris i tenen la finalitat de proporcionar a aquests joves la possibilitat d’incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora. A l’Escola Barcanova per una banda, es realitza el PFI d’activitats agropecuàries centrat en la formació de mossos de quadra i, per l’altra, el PFI de cuina i restauració. Els dos són concertats amb el Departament d’Educació i adreçat a joves amb necessitats educatives especials, derivades d’una discapacitat intel·lectual lleugera o intel·ligència límit, que compleixin els següents requisits:

 1. Ser major de 16 anys (complerts abans del 31 de desembre de l’any d’inici del curs) i – prioritàriament menor de 21 anys.
 2. No haver obtingut la graduació en educació secundària obligatòria al final del seu procés formatiu.
 3. Tenir una clara voluntat de desenvolupar aquest ofici i un elevat grau d’autonomia.
  Els objectius generals d’aquests dos PFI són:

 

 1. Facilitar la incorporació laboral dels joves, proporcionant-los una formació bàsica i professional.
 2. Orientar de cara a una possible continuïtat en l’itinerari formatiu, especialment en la formació professional específica de grau mig.

 

PFI D’ACTIVITATS AGROPECUÀRIES

El perfil professional que se’n deriva d’aquest PFI és auxiliar d’activitats agropecuàries. Així doncs, la competència general que es desenvolupa és realitzar operacions auxiliars en explotacions agrícola-ramaderes, relacionades, entre altres coses, amb cultius agrícoles; amb el maneig del bestiar i amb l’envasament i distribució de productes agroalimentaris.

D’altra banda, però, algunes de les competències més específiques d’aquest perfil professional són:

 • Preparar i realitzar operacions auxiliars de muntatge, manteniment, neteja i
  desinfecció d’infraestructures per a la protecció de cultius i reg, instal·lacions i equips, segons procedeixi, garantint el seu funcionament i higiene.
 • Sembrar, plantar o trasplantar cultius distribuint-los sobre el terreny d’acord a les especificacions i aconseguint un bon arrelament.
 • Realitzar el pasturatge amb els animals apropiats per aprofitar els recursos vegetals del medi natural de forma sostenible, garantint altres formes alternatives d’alimentació del bestiar.
 • Cuidar els animals malalts i prestar-los primers auxilis en cas de traumatismes de poca rellevància, aplicant les mesures de benestar animal en el maneig general i seguint els protocols establerts.
 • Comunicar-se eficaçment, respectant l’autonomia i competència de les diferents persones que intervenen en el seu àmbit de treball, contribuint a la qualitat del treball realitzat.
  En quant als objectius generals d’aquest perfil professional se’n destaquen els següents:
 • Identificar el cultiu que es realitzarà justificant la selecció de la maquinària i/o altres eines, a fi de preparar el terreny substrat.
 • Interpretar les instruccions del personal especialitzat, identificant cada fase del procés reproductiu per preparar als reproductors.
 • Desenvolupar la iniciativa, la creativitat i l’esperit emprenedor, així com la confiança en si mateix, la participació i l’esperit crític per resoldre situacions i incidències tant de l’activitat professional com de la personal.
 • Desenvolupar treballs en equip, assumint els seus deures, respectant els altres i cooperant amb ells, actuant amb tolerància i respecte als altres per a la realització eficaç de les tasques com a mitjà de desenvolupament personal.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació per informar-se, comunicar-se, aprendre i facilitar les seves tasques laborals.

Aquest PFI d’Hípica està format per diversos mòduls els quals tenen uns resultats d’aprenentatge, extrets dels diferents continguts.

 1. Mòdul professional: Operacions auxiliars de preparació del terreny, plantació i sembra de cultius.
 2. Mòdul professional: Operacions auxiliars d’obtenció i recol·lecció de cultius.
 3. Mòdul professional: Operacions auxiliars de maneig de la producció en explotacions ramaderes i manteniment d’instal·lacions.
 4. Mòdul professional: Formació en centres de treball.
 5. Mòdul: Projecte integrat.

PFI AUXILIAR D’HOSTELERIA: CUINA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ.

La competència general d’aquest perfil consisteix en realitzar amb autonomia, les operacions bàsiques de preparació i conservació d’elaboracions culinàries senzilles en l’àmbit de la producció en cuina i les operacions de preparació i presentació d’aliments i begudes en establiments de restauració.
D’altra banda, però, algunes de les competències més específiques d’aquest perfil professional són:

 • Aplicar tècniques culinàries senzilles per obtenir preparacions culinàries elementals i de múltiples aplicacions, tenint en compte l’estandardització dels processos.
 • Col·laborar en la realització del servei en cuina i en els diferents tipus de servei d’aliments i begudes tenint en compte les instruccions rebudes i l’àmbit de l’execució.
 • Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en la seva activitat laboral, utilitzant les ofertes formatives al seu abast i localitzant els recursos mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació
 • Complir les tasques pròpies del seu nivell amb autonomia i responsabilitat, emprant criteris de qualitat i eficiència en el treball assignat i efectuant-lo de forma individual o com a membre d’un equip.
 • Assumir i complir les mesures de prevenció de riscos i seguretat laboral en la realització de les activitats laborals evitant danys personals, laborals i ambientals.
  Pel que fa als objectius generals d’aquest perfil professional se’n destaquen els següents:
 • Analitzar tècniques culinàries senzilles, reconeixent les possibles estratègies d’aplicació, per executar les elaboracions culinàries elementals.
 • Realitzar les activitats de servei i atenció al client aplicant les normes de protocol segons situació i instruccions rebudes.
 • Desenvolupar la confiança en si mateix, la participació i l’esperit crític per resoldre situacions i incidències tant de l’activitat professionals com de la personal.
 • Desenvolupar treballs en equip, assumint els seus deures, respectant els altres i cooperant amb ells, actuant amb la tolerància i respecte als altres per a la realització eficaç de les tasques i com a mitjà de desenvolupament personals.
 • Relacionar els riscos laborals i ambientals amb l’activitat laboral per tal d’utilitzar les mesures preventives corresponents per a la protecció personal, evitant danys a les altres persones i en el medi ambient.

Aquest PFI d’auxiliar d’hosteleria, està composat per diversos mòduls els quals tenen uns resultats d’aprenentatge, extrets d’alguns continguts. A continuació, es fa esment d’alguns d’ells.

 1. Mòdul Professional: Tècniques elementals de servei.
 2. Mòdul Professional: Processos bàsics de preparació d’aliments i begudes.
 3. Mòdul de formació professional específica del perfil professional: Aprovisionament, preelaboració i conservació culinaris.
 4. Mòduls de formació professional comuns a tots els perfils.
 5. Mòdul: Projecte integrat.
 6. Mòdul: Formació bàsica en prevenció de riscos laborals.

Així doncs, el que es pretén a l’Escola Barcanova és que l’alumnat:

 1. Rebi una formació que desenvolupi la seva personalitat i que s’adapti a les necessitats educatives particulars.
 2. Tingui les mateixes oportunitats que els altres infants o joves.
 3. Tingui el dret a ser valorat objectivament.
 4. Sigui respectat en relació a les seves conviccions morals, religioses i ideològiques.
 5. Rebi protecció de la seva seguretat i dignitat.
 6. Se li reconegui el dret a la participació i a estar informats.