2.2 Metodologia

La metodologia que utilitzem a l’Escola Barcanova és diversa i en funció, d’una banda, del grup d’alumnes i professor i, d’altra banda, d’acord a les necessitats que els nostres alumnes mostrin.

El material que més s’utilitza per dur a terme les diferents assignatures és un dossier creat per cada mestre, adaptat al nivell dels alumnes. No obstant això, aquest dossier es complementa amb altres materials com: fitxes adaptades només al contingut de l’assignatura i del grup d’alumnes; utilització d’internet per buscar informació; visionat de documentals, pel·lícules i vídeos per treballar algun aspecte en concret de la matèria; emprar el programa Power Point per fer les explicacions; jocs de taula, etc.

A més d’utilitzar aquest dossier adaptat als coneixements i ritme d’aprenentatge dels alumnes, també es posen en pràctica grups reduïts i flexibles, és a dir, en algunes assignatures es separen als alumnes per tal de poder donar una atenció molt més individualitzada i atendre millor les seves necessitats acadèmiques.

Per altra banda, la metodologia que s’utilitza als PFI, tant el de cuina i restauració, com el d’auxiliar d’agropecuària, és de caràcter pràctic. Tot el que s’estudia s’intenta mostrar de manera visual, ja sigui amb el material físic o amb algun dibuix. A més, s’utilitza la motivació i l’experiència personal amb l’objectiu que els alumnes s’aferrin a la formació.

A part d’aquests recursos, la nostra metodologia tant en l’ESO com en els PFI, està molt enfocada a l’aprenentatge significatiu, és a dir, en saber trobar la transferibilitat i el sentit del que aprenen per després poder extrapolar-ho a la vida real. També es posa èmfasi en la diversificació d’estratègies o treballar per petits projectes, per tal de fomentar les habilitats socials dels alumnes, així com les habilitats comunicatives i personals.